Zapošljavanje novih uposlenika u 10. Osnovnoj školi Općina Ilidža

Hodžić Sabahudin
Pitanje

Izražavam nezadovoljstvo odgovorom na moje zastupničko pitanje, a tiče se zapošljavanja novih uposlenika u 10. Osnovnoj školi Općina Ilidža.
U svom pitanju sam tražio niz odgovora koje nisam dobio ili su oni bili nepotpuni. Spominjao sam nepotizam i prijem novih uposlenika – srodnika od strane konkursne komisije, i da je data prednost neboračkoj populaciji i da se nije poštovao Zakon o dopunskim pravima boraca Kantona Sarajevo. Uprava škole treba da zna da ja nisam nikakav "SPLETKAROŠ" i da samo tražim poštivanje zakona.
U članu 70. Zakona o dopunskim pravima boraca propisano je da nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo za boračka pitanja i isti su uputili dopis pomenutoj školi u kojem su naveli da lica iz člana 1. i 2. ovog zakona imaju prvenstvo pri zapošljavanju i da su ove zakonske odredbe imperativno obavezujuće, na koji je stigao odgovor, a koji je nepotpun i navedeni su pojedini kandidati koji ne mogu biti korisnici prava po ovom zakonu.
Tražim da mi se dostavi  kompletna dokumentacija novih uposlenika sa spiskom svih primljenih, i da li podliježu Zakonu o dopunskim pravima boraca i obrazloženje za kandidate koji nisu primjleni i da li isti podliježu ovom zakonu ako su dostavili potrebnu dokumentaciju.
Od inspekcije rada tražim da mi dostavi informaciju kontrole provedene procedure po javnom konkursu u printanoj verziji."

 

Odgovor: 

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u čijem sastavu se nalazi  Inspektorat rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije – inspekcija rada u toku 2012.godine je zaprimila pet zahtjeva za vršenje inspekcijskog nadzora u JU"Deseta Osnovna  škola" Ilidža.

Zahtjevi su se odnosili na provjeru konkursne procedure za prijem u radni odnos zaposlenika na radna mjesta :  domar, domar ložač/ kotlovničar, noćni čuvar, radnica na održavanju čistoće, radnica za posluživanje (servirka), samostalni referent za plan i analizu, bibliotekar.

Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekst ("Sl.novine Kantona Sarajevo"broj: 45/12)  definisana je prednost pri zapošljavanju navedenih  određenih kategorija lica. Članom 73. istog Zakona je definisano da nadzor nad primjenom ovog Zakona vrši Ministarstvo za boračka pitanja.

 

Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo, koji između ostalog definiše i način zasnivanja radnog odnosa, nisu definisane odredbe koje regulišu prednost pri zapošljavanju ovih kategorija.

U vrijeme  vršenja inspekcijskog nadzora  Pravilnik o kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos, nije bio na snazi,  pa shodno tome nisu  bili ni utvrđeni kriteriji za prijem zaposlenika koje bi škole morale poštivati.

 

Donošenjem navedenog Pravilnika koji je stupio na snagu  u januaru 2013. godine, pored kriterija koje su škole prilikom prijema u radni odnos dužne poštivati, na jasan način je definisana prednost pri zapošljavanju kategorija lica određenih u navedenom Zakonu, i utvrđena nadležnost    Kantonalne uprava za inspekcijske poslove. Međutim od dana stupanja Pravilnika na snagu, ovaj organ nije zaprimio niti jedan zahtjev za vršenje inspekcijskog nadzora na navedene okolnosti.

  

Podnesene zahtjeve za vršenje inspekcijskog nadzora kao i zapisnike sačinjene prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, poštujući odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Sl.glasnik BiH ”br.49/06,76/11 i 89/11) nismo u mogućnosti ustupiti iz razloga što isti sadrže lične podatke kandidata (ime i prezime, školsku spremu), podnosioca zahtjeva za vršenje inspekcijskog nadzora (ime, prezime, adresu stanovanja i kontakt telefon)  kao i lične podatke VD Direktora (ime, prezime, ime oca, adresa stanovanja, godina rođenja i mjesto rođenja).

 

Napominjemo da su inspektori rada po podnesenim zahtjevima izvršili inspekcijske nadzore, konstatovali zatečeno stanje, utvrdili da izabrani kandidati ispunjavaju opšte i posebne uslove tražene konkursom, odgovorili podnosiocima zahtjeva, ali da navedene činjenice, koje se odnose na prednost pri zapošljavanju određenih kategorija lica iz čl.1.i 2. Zakona dopunskim pravima  boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, nisu utvrđivali zbog nenadležnosti.