Program rada sa Finansijskim planom KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2014. godinu;