Da li će se usvojiti Kriterij za finansiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u područnoj školi na Sedreniku „Mula Mustafa Bašeskija“, te kad će škola imati Budžet koji će biti zasnovan na relativnim pokazateljima, jer u protivnom moglo bi pos

Filipović Selma
Pitanje

Da li će se usvojiti Kriterij za finansiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u područnoj školi na Sedreniku „Mula Mustafa Bašeskija“, te kad će škola imati Budžet koji će biti zasnovan na relativnim pokazateljima, jer u protivnom moglo bi postati upitno kvalitetno obrazovanje učenika.
Radi se o rekonstrukciji JU Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“, koja će direktno utjecati na organizaciju nastavnog procesa, prije svega, na uvijet boravka učenika u školi i ugrozit će njihovo osnovno pravo na kvalitetan odgojno-obrazovni rad u školama. Radi se o zanemarenju činjenice da u okviru škole od školske 2011/2012. godine radi područna škola Sedrenik

Odgovor: 

2009. godine formirana je komisija koja je uradila prijedlog Kriterijia za finansiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Prijedlog Kriterija dostavljen je tadašnjem ministru obrazovanja Safetu Keši koji ih je dalje trebao uputiti Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje. Do danas predloženi Kriteriji za finansiranje nisu razmatrani.
U proceduri donošenja Budžeta Kantona Sarajevo svaka škola, na osnovu Instrukcija za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta, koje donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva finasija a vodeći računa o realnim potrebama, dostavlja svoj zahtjev za sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade zahtjeve svih škola objedini i dostavi Ministarstvu finansija koje dalje predlaže Budžet Kantona Sarajevo Vladi, odnosno Skupštini Kantona Sarajevo koja usvaja Budžet za narednu godinu.
Ista procedura je poštovana i prilikom izrade Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu. Znači pojedinačni zahtjevi škola su objedinjeni i proslijeđeni Ministarstvu finansija. Međutim, Ministarstvo finansija je u Prijedlogu Budžeta za 2013. godinu u velikoj mjeri reduciralo sredstva svim školama. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i same škole, u toku javne rasprave uputili su primjedbe na ovakav prijedlog Budžeta, i ukazivali su na činjenicu da će u 2013. godini u Budžetu nedostajati sredstva za isplatu plaće za decembar a da će nedostajati sredstva za materijalne troškove za pola godine. Bez obzira na ove primjedbe, Prijedlog Budžeta za 2013. godinu Ministarstva finansija, sa smanjenim sredstvima za ove namjene u školama, je usvojen od Vlade Kantona Sarajevo a zatim i od Skupštine Kantona Sarajevo.
Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade nije poznato po kojim kriterijima je Ministarstvo finansija umanjilo budžetske zahtjeve škola.

ODGOVOR II

Ministarstvo je na stanovištu da je potrebno uraditi prečišćeni tekst postojećeg zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, zatim uskladiti različitu terminologiju koja se koristi za učenike sa pošteškoćama u razvoju, te u upotrebu staviti jedinstven termin „učenici sa posebnim obrazovnim potrebama“.
U vezi sa inicijativom da se pojam „specijalna škola“, zamijeni sa pojmom „Centri za odgoj i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama“, upućujemo na sljedeće:
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju se osnovne škole dijele na redovne, paralelne i specijalne škole.
S ciljem razbijanja predrasuda u vezi sa terminologijom koja se koristi u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i u nazivima specijalnih škola, Javna ustanova Centar za vaspitanje, radno osposobljavanje i zapošljavanje mentalno retardirane djece, djece oboljele od autizma i cerebralne paralize „Vladimir Nazor“ je uz saglasnost ovog ministarstva u 2013. godini promijenila naziv u „Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor“, čime je pokazano jasno opredjeljenje ovog ministarstva za praćenje savremenih tokova u vezi sa školovanjem djece sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i odbacivanje predrasuda koje se javljaju i u terminologiji, koja se, između ostalog, odnosi na naziv odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se obrazuju djeca sa posebnim obrazovnim potrebama.
U vezi sa konstatacijom da broj članova školskog odbora u osnovnim školama nije usklađen sa Zakonom o ustanovama, upućujemo da je u članu 25., stav 1. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH, br: 6/92, 8/93 i 13/94) navedeno, citiramo:
„Upravni odbor ima najmanje tri a najviše devet članova“.
Shodno citiranoj odredbi Zakona, jasno proizilazi da je broj članova školskih odbora u osnovnim školama, u skladu sa spomenutim zakonom.
U vezi sa inicijativom da je članove 91. i 92. Zakona potrebno, kako je navedeno, potpuno urediti, uz obavezu da se izostavi postojeće rješenje u kojem se postojeći direktor ne može prijaviti na objavljeni konkurs, zbog toga što je bio direktor u dva mandata, obavještavamo Vas sljedeće:
Članom 91., stav 7. Zakona je navedeno, citiramo:
Direktor osnovne škole se imenuje na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora uz ograničenje od najviše od dva mandata u istoj školi“.
Iz citiranog člana proizilazi da se nakon dva mandata provedena na mjestu direktora u jednoj osnovnoj školi, ostavlja mogućnost konkurisanja na mjesto direktora u drugoj osnovnoj školi na području Kantona Sarajevo.
Napominjemo da je u 2013. godini donesen Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/13), te u Programu rada Ministarstva za 2014. godinu nisu planirane aktivnosti u vezi sa eventualnim izmjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, ali ako Ministarstvo zaprimi određen broj zahtjeva u vezi sa izmjenama koje mogu doprinjeti unapređenju postojećeg stanja u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će biti spremno podržati inicijativu zastupnice Selme Filipović, koja se odnosi na izmjene Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.