„1. Da li su tačne informacije, koje sam dobio, o samovolji i nezakonitom radu Školskog odbora u JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža-Stup?

Pindžo Mirsad
Pitanje

„1. Da li su tačne informacije, koje sam dobio, o samovolji i nezakonitom radu Školskog odbora u JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža-Stup?
2. Šta je Ministarstvo obrazovanje, nauke i mladih poduzelo da se spriječi nezakonit rad Školskog odbora JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža-Stup?
3. Kada će Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih dovesti u zakonske okvire stanje u JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža-Stup?“

Odgovor: 

U obrazloženju datom uz poslaničko pitanje, pominje se, prilično uopšteno situacija vezana za prijem u radni odnos na poziciju sekretara Škole. S tim u vezi, smatramo potrebnim podrobnije Vas upoznati sa predmetnim događajima.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je zaprimilo određeni broj dopisa sa detaljnim i hronološkim prikazom dešavanja vezanih za konkurs za prijem u radni odnos na radno mjesto sekretara JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža. Cjelokupni postupak prijema sekretara Škole je bio i predmet inspekcijskog nadzora o čemu su nadležni inspekcijski organi donijeli odgovarajuća rješenja, odnosno izrekli mjere prema odgovornim licima u JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža.
Direktor Škole je Rješenjem broj 01-83/2013 od 30.08.2013. godine donio Odluku o izboru zaposlenika na nevedeno radno mjesto (Odluka o izboru Kalabušić Amre). Na navedenu Odluku je prigovor izjavilo više kandidata, među kojima je i kandidat Dugalija Mirela. Razmatrajući samo prigovor Dugalija Mirele, Školski odbor je dana 29.10.2013. godine donio Odluku broj 01-42/2013 kojom se Dugalija Mirela prima na radno mjesto sekretara Škole, a u obrazloženju pomenute Odluke je konstatovano da Odluka ima privremeni karakter do dobivanja mišljenja Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo po pitanju primjene člana 23. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 45/12 – prečišćeni tekst). Napominjemo da je naknadno donesena i konačna odluka kojom se Dugalija Mirela prima na radno mjesto sekretara Škole uz pogrešno tumačenja akta Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo.

Iz sadržaja Odluke nije vidljivo da su rješavanje žalbe Mulaosmanović Dine i Karijašević Emine- kandidata koji su također izjavili žalbu. Nakon donošenja Odluke Školskog odbora o izboru Dugalije Mirele, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove – Inspektorat rada, zaštite na radu i prosvjetne inspekcije je izašla na lice mjesta i o tome sačinila zapisnike i određena rješenja o upozorenju i izricanju određenih mjera prema JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža.
Sa zahtjevom za pristup informacijama, JU „Šesta osnovna škola“ obratila se Kalabušić Amra dana 01.10.2013. godine u kojim je, shodno Zakonu o slobodi pristupa informacija, zatražena dostava zapisnika nadležnog inspekcijskog organa. Dana 01.11.2013. godine Kalabušić Amra se obratila sa ponovnim zahtjevom za pristup informacijama jer Škola po ranijem zahtjevu nije omogućila pristup informacijama. Dana 15.11.2013. godine doneseno je Rješenje broj 01-64/2013 od strane Školskog odbora (organa kojem je istekao mandat dana 29.10.2013. godine) kojim se odbija zahtjev za izdavanje kopija dokumenata Kalabušić Amri.
Dana 22.10.2013. godine sa Zahtjevom za tumačenje člana 12. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 3/13) a u vezi sa provođenjem konkursne procedure za prijem u radni odnos sekretara JU „Šesta osnovna škola“, Ministarstvu se obratila Kalabušić Amra. Dana 13.11.2013. godina sa prijavom zbog neregularnosti izbora zaposlenika u radni odnos sekretara JU „Šesta osnovna škola“ obratio se Mulaosmanović Dino.
Smatrajući navode iz predstavki izuzetno ozbiljnim, a s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja i eventualne odgovornosti članova Školskog odbora, Ministarstvo je zatražilo pisano izjašnjenje Škole o konkursnoj proceduri. Po zahtjevu Kalabušić Amre Ministarstvo je 14.11.2013. godine dostavilo odgovor za tumačenje odredbe člana 12. navedenog Pravilnika. Dana 26.11.2013. godine direktor Škole g-đa Jela Barić je aktom broj 01-99/2013 od 22.11.2013. godine dostavila Ministarstvu tražene dokumente. Uvidom u cjelokupnu dokumentaciju je vidljivo da je Školski odbor rješavao samo o prigovoru Dugalija Mirele, te donio Odluku o izboru iste na mjesto sekretara Škole suprotno citiranom Pravilniku, jer je Dugalija Mirela na konačnoj bodovnoj rang-listi zauzimala peto mjesto, odnosno nije se nalazila među prva tri rangirana kandidata. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je sa Mirelom Dugalijom zaključen i Ugovor o radu, te da je u više navrata izvršen inspekcijski nadzor i donesena rješenja kojima se naređuje JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža da odluči o prigovorima kandidata izjavljenih na Odluku o izboru sekretara Škole.
Navedeni nalozi inspekcije prema raspoloživoj dokumentaciji nisu izvršeni, a o ponovnim zahtjevima Ministarstva upućenim u više navrata JU „Šesta osnovna škola“ koji se odnose na postupanje Škole u odnosu na prigovore, Škola je odbila da dostavi tu dokumentaciju.
Posljednji zahtjev Ministarstva za dostavu dokumentacije upućen je Školi 24.04.2014. godine. Do danas potrebna dokumentacija Ministarstvu nije dostavljena. U međuvremenu je Školski odbor kojem je istekao mandat nastavio raditi i donositi odluke. Članovi Školskog odbora imenovani Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-23451-25-24/09 od 29.10.2009. godine nisu učestvovali u navedenim aktivnostima.
Napominjemo da je Ministarstvo blagovremeno raspisalo Javni poziv za izbor i imenovanje članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, te da je dokumentacija prijavljenih kandidata zaposlenika, odnosno roditelja/staratelja, s ciljem osiguranja pisane podrške tih struktura blagovremeno dostavljena Školi. Aktom broj 01-243/2014 od 06.01.2014. godine Ministarstvo je od strane Škole obaviješteno o odgovoru Vijeća roditelja JU „Šesta osnovna škola“, odnosno odgovoru Sindikalne podružnice JU „Šesta osnovna škola“ iz kojih je vidljivo da Škola nije postupila po proceduri predviđenoj normativnim okvirom već je obavijestila Ministarstvo da je izvršila mimo konkursa izbor članova Školskog odbora kao vršioca dužnosti.

Svi pokušaji Ministarstva za popunu Školskog odbora na zakonom propisan način nisu dali rezultate, te je iz tih razloga Ministarstvo raspisalo dopunski Javni poziv za popunu upražnjenih pozicija predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo (posljednji datum objave bio je 16.04.2014. godine u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“). Napominjemo da je rok za prijavu kandidata po navedenom Javnom pozivu istekao 06.05.2014. godine, te da je obrada aplikacija i provođenje procedure izbora predsjednika i članova školskih odbora u toku.
I pored upozorenja Ministarstva na okolnost isteka mandata predsjednika i članova Školskog odbora, isti je nastavio da radi i donio je Odluku o izboru i imenovanju direktora Škole broj 01-176/2013 od 17.12.2013. godine a potom je donio Odluku o razrješenju direktore Barić Jele broj 01-320/2014 od 05.02.2014. godine, te Odluku o imenovanju direktora broj 01-355/2014 od 20.02.2014. godine. Napominjemo da su sve odluke donesene nakon isteka mandata Školskom odboru. Zbog ignorisanja na sve zahtjeve Ministarstva u ovom trenutku Škola nema Školski odbor imenovan na zakonom propisan način, a samim tim nema ni zakonito imenovanog direktora Škole.
Ministarstvo je dana 09.04.2014. godine u pisanoj formi upozorilo Školski odbor da je Odluka o izboru direktora donesena na sjednici od 12.12.2013. godine pravno manjkava jer je donesena nakon isteka mandata Školskom odboru, te da zbog te činjenice Ministarstvo nije u mogućnosti predložiti Vladi Kantona Sarajevo davanje saglasnosti na imenovanje direktora. Tom prilikom je još jednom izraženo žaljenje zbog odbijanja Škole da sarađuje sa Ministarstvom i pored pisanih i usmenih zahtjeva za dostavljanjem dokumentacije.
S ciljem spriječavanja daljih posljedica Ministarstvo je obavijestilo i Općinski sud u Sarajevu – Odjeljenje registra za upis pravnih lica o nepravilnostima u postupku izbora direktora.
Imajući u vidu činjenicu da su u toku aktivnosti oko provođenja postupka polaganja eksterne mature za učenike završnog razreda osnovne škole, odnosno skoriji završetak nastavne godine, Ministarstvo je shodno član 19. stav (3) Pravilnika o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 38/12) donijelo Odluku o davanju ovlaštenja za obavljanje poslova direktora JU „Šesta osnovna škola“ kojom se ovlašćuje Teufik Muhibić, profesor tehničkog odgoja (zaposlenika ove Škole) da obavlja isključivo poslove koji ne trpe odlaganje a koji su definisani članom 92. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.
S ciljem prevazilaženja date situacije Ministarstvo je održalo par sastanaka sa predsjednikom Vijeća roditelja g-dinom Šetić Hamdijom i g-dinom Teufikom Muhibićem kako bi se ubrzala cjelopkupna procedura, te osigurao zakonit izbor članova Školskog odbora a potom i direktora Škole te samim tim ova javna ustanova vratila u pravni sistem.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je pripremilo Informaciju za Vladu Kantona Sarajevo, čiji sadržaj nije bitno različit od ovog odgovora.