Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo

Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Nacrt amandmana
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
09.2022
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2022
Komentar na rok: 
oktobar-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu